En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), Segema Management s.l., posa a disposició dels seus usuaris la següent informació registral del titular del Lloc Web i/o continguts:

Denominació Social: Segema Management s.l.

Número d’Identificació Fiscal: B67599084
Domicili social: Av. Mediterrani 23-25 Local 2 08397 Pineda de Mar (Barcelona).

Condicions generals d’ús de la web de 7 Sis produccions

El nom de domini d’aquesta web és www.7sisproduccions.cat

El web www. www.7sisproduccions.cat té com a objectiu oferir informació dels productes i serveis relacionats amb l’empresa Segema Management s.l..

L’ús de qualsevol d’aquests llocs Web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc Web.

Segema Management s.l., es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada al web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat d’Segema Management s.l. o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts al web.

Segema Management s.l.. prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del web.

L’ ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització d’ Segema Management s.l..

L’ ús de denominacions de tercers es troba autoritzat expressament pels seus propietaris, per la qual cosa el prestador no es responsabilitza de les controvèrsies que sobre elles poguessin suscitar-se al respecte, procedint a la seva retirada immediata tan aviat tingui constància fefaent de les mateixes.

Segema Management s.l.. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets, es posi en contacte amb Segema Management s.l..

Responsabilitat

Segema Management s.l. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Segema Management s.l..

Tant l’ accés als portals d ‘ Segema Management s.l.. com l’ ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’ exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Segema Management s.l.. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’ un mal funcionament del navegador o de l’ ús de versions no actualitzades del mateix.

Segema Management s.l.. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web d’Segema Management s.l..

No obstant això, i en compliment del que disposa la LSSI, Segema Management s.l.. es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es posi en contacte amb NFACTORIAL, S.L.

Segema Management s.l.. no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu portal, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.

Links o hiperenllaços

Els enllaços continguts als nostres portals poden adreçar a continguts Web de tercers. L’ objectiu d’ aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’ Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Segema Management s.l.. ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, Segema Management s.l.. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Segema Management s.l. . i a les persones o entitats titulars d’ aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin. Segema Management s.l.. tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços en www.7sisproduccions.cat d’ Segema Management s.l.. hauran de respectar les següents condicions:

L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part d’Segema Management s.l.. de la pàgina que realitza l’enllaç.
La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
Segema Management s.l.. podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’ enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació Segema Management s.l..
No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’ establiment de l’ hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Segema Management s.l..
Protecció de dades personals

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers automatitzats sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD).

La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per NFACTORIAL, S.L. i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per Segema Management s.l.. estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei dirigit específicament a menors d’ aquesta edat, Segema Management s.l.. demanarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si s’ escau, per al tractament automatitzat dels mateixos.

Segema Management s.l.. es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix se l’ informa que, si ho desitja pot exercitar els drets previstos a l’ Art. 5 de la LOPD a través de info@7sisproduccions.cat indicant el seu nom complet, el servei d’Segema Management s.l.., en el qual consta subscrit i el dret d’Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició que sobre les seves dades personals desitja exercitar.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’ interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ ús dels serveis que s’ hi puguin oferir, Segema Management s.l.. i l’ Usuari acorden sotmetre’ s als Jutges i Tribunals de domicili de l’ Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona , Espanya.